Excellent onderwijs realiseren

Missie en visie

 

Cadans Primair wil excellent onderwijs realiseren voor de kinderen in onze twaalf scholen met aandacht voor brede ontwikkeling van zowel professionals als leerlingen. Hierbij hanteren we drie kernwaarden: 

Visie op onderwijs

In onze veranderende maatschappij waarbij kennis op ieder moment beschikbaar wordt, is het zelf kunnen onderzoeken en sturing nemen in het eigen leerproces van groot belang. Dit vraagt een verandering naar meer leerling-gestuurd onderwijs. Hier horen ook andere onderwijsactiviteiten bij. Dit betekent niet dat “klassiek” leerkracht-gestuurd onderwijs geen waarde heeft, maar dat dit aangevuld wordt met activiteiten waarbij de leerling eigenaarschap kan nemen en onderzoekend leren wordt gestimuleerd.

Onderzoekend leren is een werkvorm of leerstijl die aanspoort om de wereld om je heen te ontdekken en te onderzoeken. Hierbij staat de denkkracht van de leerling centraal. Belangrijke vaardigheden voor de toekomst van de leerling als kritisch denken, creativiteit en probleemoplossend vermogen worden hiermee verdiept en nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd.

Eigenaarschap is het hebben van invloed door de leerlingen op het eigen leerproces. Dit (gedeelde) eigenaarschap wordt gegeven vanuit vertrouwen, op basis van continue feedback en evaluatie, in samenspraak met de leerkracht en is afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de leerling.

Inzicht  krijgen in de onderwijsbehoefte en  het onderwijs hierop aanpassen. Dit sluit aan op de invoering van passend onderwijs, waarbij ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door het basisonderwijs worden ondersteund.