Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)
Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Aan deze MR vraagt de directeur van de school advies of instemming met betrekking tot schoolspecifieke onderwerpen.Voor de contactpersonen van de MR’en verwijzen wij u naar de websites van onze afzonderlijke scholen. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR​)
Beleid dat op bestuursniveau wordt ontwikkeld, wordt ter advisering of instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Bij de beleidsvoorbereiding wordt de GMR ook actief betrokken. In de GMR wordt gewerkt met commissies op het gebied van financiën, protocollen en onderwijs & kwaliteit om onderwerpen die op de agenda staan goed voor te bereiden.
De GMR behartigt uitsluitend de gemeenschappelijke belangen van onze twaalf scholen en er komen dan ook in beginsel geen zaken aan de orde die een specifieke school aangaan.​
Elke school heeft één leerkracht en één ouder afgevaardigd in de GMR.