Voordelen fusie

De (voormalige) stichtingen SKIPOS en SKOH verwachten door hun bestuurlijke schaalvergroting toekomstbestendig te zijn en actuele uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, zoals de dalende leerlingaantallen. Bestuurlijke schaalvergroting heeft als meerwaarde dat er meer gezamenlijke capaciteit beschikbaar komt om te werken aan de kwaliteit van het onderwijs.
De bundeling van kennis en expertise zal het innovatievermogen van onze nieuwe stichting Cadans Primair versterken. Het ambitieniveau is namelijk hoog.

Vanuit een holistische visie op onderwijs wordt bij Cadans Primair gewerkt aan de duurzame ontwikkeling van een breed leerrendement. Deze ambitie om excellent onderwijs te bieden wordt herkend door de Inspectie van het Onderwijs en leverde SKIPOS en SKOH een prachtig inspectierapport op.
Vanwege verbreding van het aantal scholen, de onderwijsconcepten en de aanwezige specialisaties in de teams zal de onderwijskundige knowhow over de hele linie versterkt worden. De grotere schaal maakt het bovendien mogelijk om aandacht te besteden aan werkgelegenheidsbeleid, het binden en boeien van medewerkers en profilering als aantrekkelijk werkgever in een steeds krappere arbeidsmarkt.
Last but not least zal het samengaan ook een positief effect hebben op de beschikbare middelen, aangezien kosten kunnen worden verdeeld en risico’s kunnen worden gespreid.